Otevírací doba okrasná školka

Po – Pá8:00 - 15:00
SoZavřeno
NeZavřeno
nákup možný po domluvě:
+ 420 737 964 359

Otevírací doba maloobchod


Po – Pá8:00 - 15:00
SoZavřeno
NeZavřeno
nákup možný po domluvě:
+ 420 737 464 627

Kde nás najdete


Klikněte pro zvětšení

Vchod od UNI-HOBBY


Kde nás najdete


Klikněte pro zvětšení

Vchod od parkoviště ZOO


Informace o zpracování osobních údajů


I. Obsah a účel dokumentu

1. Tento dokument slouží k informování zákazníků, obchodních partnerů, návštěvníků webových stránek www.ctyrlistek-brno.cz a dalším zájemcům o naše služby a produkty (dále jen „Subjekt údajů“).
2. Účelem tohoto dokumentu je srozumitelně informovat Subjekty údajů o rozsahu a zpracování osobních údajů a o právech, která mohou uplatňovat.
3. Osobní údaje Subjektů údajů jsou zpracovávány společností ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. (dále jen „Společnost“) za účelem, ke kterému byly poskytnuty, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Společnost přijala odpovídající technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů Subjektů údajů.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1246/40a, 624 00 Brno, IČ: 27749771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 56500 C.
e-mail: info@ctyrlistek-brno.cz
telefon: +420 603 428 966
webové stránky: www.ctyrlistek-brno.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Společnost zpracovává osobní údaje, které Subjekty údajů sami poskytnou. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů, v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu (včetně údajů předených při realizaci zakázek), telefonicky, písemně, e-mailem. Pokud pro zpracování některých osobních údajů, pro konkrétní účely zpracování, musí mít Společnost výslovný souhlas Subjektu údajů, pak Společnost bude předem Subjekt údajů informovat o daném účelu zpracování, které může Společnost provést jen se souhlasem Subjektu údajů.
Osobní údaje, které Společnost zpracovává: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a poskytnutých službách.

IV. K jakým účelům osobní údaje Společnost zpracovává, po jakou dobu a co ji k tomu opravňuje?

Obecně bude Společnost používat osobní údaje, které jí dobrovolně poskytne Subjekt údajů, nebo údaje získané zákonným způsobem pro využití ke konkrétnímu účelu. Osobní údaje je možné:
• shromažďovat, ukládat, zpracovávat,
• předávat osobní údaje třetím stranám (zpracovatelům) jako součást poskytování služeb (služba nebo její poskytnutí),
• používat poskytnuté osobní údaje pro potřeby Společnosti nebo pro potřeby třetích stran jménem Společnosti jako součást uvedených činností.
Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté budou použity výhradně k účelům, které budou předem oznámeny Subjektu údajů. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem:
• ochrany právních nároků,
• ochrany před soudními spory,
• přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí,
• zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření,
• nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen.
Společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu,
• která může být vyžadována za účelem splnění závazků a poskytnutí služeb ve smlouvě,
• která může být vyžadována za účelem dodržení zákonných období archivace,
• která může být vyžadována v souvislosti s odpovědností za služby a produkty,
• která může být vyžadována za účelem urovnání sporů a vymáhání smluv, které byly ujednány.

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Společnost k uzavření smlouvy a dodání objednané služby a s tím související komunikaci se Subjektem údajů, zpracovává tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby Společnost Subjektu údajů poskytla. Právním titulem (oprávněným) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Společností a Subjektem údajů. Takovou povinností může být například příprava Smlouvy o dílo. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním, odesláním objednávky elektronicky e-mailem a potvrzením Společností takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let ode dne, kdy došlo k jejímu ukončení.
Osobní údaje obchodních partnerů, dodavatelů (osobní údaje osob jednajících za smluvní strany) jsou zpracovávány na základě smluvního vztahu a za účelem komunikace, jejíž předmětem je plnění smlouvy. Osobní údaje jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány Společností za účelem udržování a obecného rozvoje obchodních vztahů. K tomuto účelu osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let ode dne, kdy došlo k jejímu ukončení.
Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, viz níže.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Společnost má povinnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a zpracovává k tomuto účelu osobní údaje, viz bod A.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které ukládají povinnost jejich zpracování.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací, proto Společnost informuje Subjekt údajů o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovává:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků Společnosti, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 3 let po ukončení smluvní spolupráce. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace smluvních stran.
• Oprávněným zájmem Společnosti je zasílání nabídky stávajícím zákazníkům za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb.

E. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Subjektu údajů

Pokud Subjekt údajů udělí svůj souhlas, bude Společnost zpracovávat osobní údaje k zasílání nabídky svých služeb. Souhlas Společnost bude potřebovat v případě, že Subjekt údajů není zákazníkem Společnosti. Před tím, než Subjekt údajů souhlas udělí, bude informován o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas může Subjekt údajů kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé osobní údaje Společnost zpracovává i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), bude Společnost pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

F. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám - zpracovatelé

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností pomáhají Společnosti další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o účetní firmu, dodavatele softwarového vybavení, případně právní služby. Se zpracovateli má Společnost uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby osobní údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete na www.ctyrlistek-brno.cz. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

V. Informace o právech Subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo od Společnosti požadovat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a má právo na informace o jejich zpracování uvedené v čl. 15 Nařízení.
2. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR má Subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje Subjektu údajů (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
4. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 Nařízení má Subjekt údajů právo na to, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů Subjektu údajů. Mezi tyto případy patří například, pokud Klient popírá přesnost osobních údajů, pak Společnost omezí zpracování na dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti. Dalším příkladem je, pokud ze strany Subjektu údajů došlo k využití práva vznést námitku, kdy Společnost zpracování omezí, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnost převažují nad oprávněnými důvody Klienta proti zpracování. Po dobu omezení budou údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků Společnosti, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.
5. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má Subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné má Subjekt údajů právo požadovat přímo předání jinému správci.
6. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje Společnost zpracovává pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, má Subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Společnost nebude údaje zpracovávat, pokud její oprávněný zájem nebude převažovat nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právní nároků. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se Subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, může podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.

VI. Povinnost aktualizace údajů

Subjekt údajů se zavazuje aktivně Společnost informovat o změnách a své osobní údaje tak pravidelně aktualizovat. Společnost se zavazuje Subjekt údajů informovat o veškerých změnách tohoto dokumentu.

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat na e-mailu info@ctyrlistek-brno.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na webových stránkách www.ctyrlistek-brno.cz
Toto znění je účinné od 25.5.2018

Seznam zpracovatelů:
EZOS, v.o.s., vedení účetnictví
MULTICOM, Komplexní služby v IT

Kontakt


Bystrcká 1246/40a, 624 00 Brno
mobil +420 603 428 966
e-mail: info@ctyrlistek-brno.cz
ČTYŘLÍSTEK Zahradnické služby s r. o., Brno - Bystrcká 1246/40a, Tel. +420 737 964 359, www.ctyrlistek-brno.cz, info@ctyrlistek-brno.cz | webdesign | On-line: 2